Her vil foredragsholdere lanseres fortløpende. Følg med!


Tidligere foredragsholdere

Daniel Kvammen

Onsdag 19:00
3-retters middag inkl. konsert

Les mer om foredragsholder

Daniel Kvammen er for de fleste kjent som en artist med stor suksess og mange meritter bak seg. Kvammen har med sine 10 år i musikkbransjen en imponerende CV å vise til. Herunder Spelemannspris, platinumplater, over 30 millioner streams og deltakelse i noen av Norges største underholdningsprogrammer, som Kompani Lauritzen og Maskorama. Til tross for dette har Kvammen ofte følt på ensomhet og det å ikke strekke til. De siste årene har han vært åpen og ærlig om baksiden av medaljen, og psykisk helse, spesielt hos menn. På årets Handlingsplanfestival inviterer vi til konsert med Daniel Kvammen.

Kristoffer Chelsom Vogt

Torsdag 09:05
Evolusjonstestede aktiviteter

Les mer om foredragsholder

Kristoffer Chelsom Vogt er professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Han forsker på unges veier gjennom utdanningssystemet og inn i arbeidslivet. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, besteforeldres rolle i unges liv, unges bruk av ‘friår’, praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, myter om velferd, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, endringer i barn og unges hverdagsliv og utdanningsvalg, fremstilling av gutter som tapere, og gutters tidsbruk på gaming og lekser. Han var medlem av Ungidag-utvalget, som i 2019 leverte NOU om likestillingsutfordringer blant barn og unge. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om sosial bærekraft i oppvekst og utdanning.

Erlend Vik

Onsdag 10:20
Samhandling i en funksjonelt differensiert helse- og velferdstjeneste – implikasjoner for ledere.

Les mer om foredragsholder

Erlend Vik er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i helse- og sosialfag. Han har stilling som førsteamanuensis i helseledelse ved Høgskolen i Molde og er tilsatt som førsteamanuensis ll ved NTNU Ålesund (IHA). Han har forsket på samhandling i helsetjenesten og ulike samhandlingsverktøy, og han er opptatt av å utvikle teori om hvordan vi skal forstå og forklare samhandlingsutfordringen i helse- og velferdstjenestene. På Handlingsplanfestivalen vil han presentere sin teori om en funksjonelt differensiert helse- og velferdstjeneste og hvilke implikasjoner dette har for ledere som arbeider for å fremme samhandling og integrasjon på tvers av profesjonelle og organisatoriske grenser.

Marit Skivenes

Onsdag 13:15
Hvordan går det egentlig med barnevernet?

Les mer om foredragsholder

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skivenes er en internasjonalt anerkjent barnevernsforsker, hun leder Centre for Research on Discretion and Paternalism. Forskningen tar bl a opp beslutningsprosessene i barnevernet, terskler for omsorgssvikt og barns rettigheter og medvirkning. Skivenes har også gjennom sin forskning studert barnevernets praksis og hvordan barnevernet er organisert i Norge og andre land. Hun ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet rettssikkerhetssitasjonen i norsk barnevern, og leverte nylig rapporten NOU 2023: 7 Trygg Barndom, Sikker Fremtid til Barne- og Familieminister Toppe.

Ronny Olsen

Torsdag 11:00
Forebygging av selvmord – fra visjon til praksis gjennom systematisk planarbeid

Les mer om foredragsholder

Ronny Olsen er rådgiver for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune. Han er opptatt av at systematisk og målrettet arbeid over tid gir resultater, og at godt planarbeid er en forutsetning for arbeidet. Høythengende planer og visjoner kan imidlertid innebære en risiko for manglende prioritering av tiltak vi vet virker. Veien til forbedring og forebygging er derfor avhengig av fleksibilitet og viljen til å ta det fra ord til handling. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om at Nordland fylke har siden 2014 hatt en nullvisjon mot selvmord og har i oppfølgingen av denne prioritert praktiske tiltak for forebygging av selvmord.

Karen Stenslund

Torsdag 09:05
Alle med – en skolehverdag på barnas premisser!

Les mer om foredragsholder

Karen Stenslund er enhetsleder ved Mosby oppvekstsenter, som har barneskole og en barnehage under samme tak. Her har leken og læring gjennom lek vært et satsingsområde i mange år. Alle med er visjonen og arbeidsmåtene er mange og varierte. Leken er en naturlig del av hverdagen og opplæringen har mest fokus på læringsglede. Hvorfor, hvordan og hva det har ført er noe av det Karen skal snakke om. Alle med- en skolehverdag på barnas premisser!

Øyvind Kvello

Torsdag 13:15
Forebygging utfra risiko – og beskyttelsesfaktorer. Hva sier forskningen? Hva kan vi forebygge på universelt og selektivt nivå og hvordan? 

Les mer om foredragsholder

Øyvind Kvello er professor ved NTNU og USN. Han veileder hjelpeapparatet for barn, unge og familier i mange kommuner, og gir administrativ støtte ved gjennomføring av barneverns-/oppvekstreformen. Han har skrevet over 100 artikler, kapitler og bøker – både om barn i risiko, barns normalutvikling, samt om gode oppvekstmiljø. På Handlingsplanfestivalen vil han snakke om forebygging utfra risiko – og beskyttelsesfaktorer. Hva sier forskningen? Hva kan vi forebygge på universelt og selektivt nivå, og hvordan kan vi gjøre det?

Trond Garborg

Onsdag 14:30
Trygge voksne for trygge barn. Vi skaper framtida sammen! 

Les mer om foredragsholder

Trond Garborg er utdannet cand.mag. i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han jobber som leder for Ung Arena og Rask Psykisk Helsehjelp, samt er prosjektleder for Sammen Mot i Midt-Telemark kommune. Han har fra tidligere erfaring som avdelingsleder på institusjon, fagkonsulent for forsterkede fosterhjem og som kvalitetsansvarlig i en organisasjon innenfor barnevernsfeltet. Han er spesielt opptatt av at mennesker møter hverandre med nysgjerrighet og godhet. Han vektlegger medvirkning, samskaping og innovasjon for å utvikle solide og varige helsefremmende og forebyggende tiltak i lokalmiljøet. På handlingsplanfestivalen vil han presentere Sammen Mot, et folkehelseprosjekt som tar mål av seg å styrke de viktige voksne rundt barna for å skape Trygge Voksne for Trygge Barn i kommunen.

Brita Rønning Iversen

Onsdag 14:30
Trygge voksne for trygge barn. Vi skaper framtida sammen! 

Les mer om foredragsholder

Brita Rønning Iversen er psykologspesialist og er ansatt som kommunepsykolog i Midt – Telemark kommune. For tida er hun mest knytta til Ung Arena Midt-Telemark og de faglige utviklingsprosjektene som drives her. Her møter hun foreldre og ungdom som ønsker samtaler, og veileder andre yrkesgrupper. Hun er opptatt av å ha ei samarbeidsorientert tilnærming, og at vi sammen kan jobbe for betre psykiske helse og livskvalitet gjennom samtaler og andre tiltak som er viktig for trivsel og mestring. Brita er utdanna psykolog ved universitetet i Oslo og spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har videre utdanning i blant annet kognitiv terapi, familieterapi og oppmerksomhetstrening/ mindfullnessmeditasjon. Hun er opptatt av å se etter styrker og ressurser, og støtte og styrke de voksne med ansvar for barn og unge. På Handlingsplanfestivalen skal presentere SammenMot i Midt-Telemark. Dette er en satsning for å etablere en felles kompetanse blant voksne på de arenaene der barn og unge er; barnhage/skole, fritid og familien.