Til deg som er leder eller gitt ansvar for handlingsplanarbeid i kommunen:
Vi ønsker velkommen til en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Målgruppa for Handlingsplanfestivalen 2023 er kommunedirektører, enhetsledere, fagledere, og andre som har ansvar for planarbeid og tjenesteutvikling i kommunene.

Bidra til inspirasjon i det viktige og vanskelige arbeidet med å utarbeide kommunale planer som fører til endring i tjenestene, og til beste for kommunens innbyggere.

Handlingsplanfestivalen 2024 har Opptrappingsplanen for psykisk helse som bakteppe. Vi går dypere inn i ny veileder for psykisk helsearbeid barn og unge. Hva er en psykisk helsetjeneste og hvordan kan dette bygges opp i kommunen?

Med de samme menneskene skal vi hjelpe de samme barna for å kunne gi mer hjelp lokalt. Sentralt for å lykkes er å ha en plan for å bygge og bevare kompetanse i førstelinjen. Derfor setter vi fokus på kompetanseplaner.

Vi har fått en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep «Trygghet for alle». Den omhandler vold mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028). Vi vil se nærmere på hva ansatte trenger for å jobbe bedre med vold og overgrep.

Barnevernsreformen krever mange nye prosesser og utvikling av tjenester. Et eksempel er nasjonalt forløp for barnevern som handler om at flere barn i barnevernet skal få tilgang til en psykisk helsevurdering. Hvordan kan vi få til dette i kommunen?

Kommunene skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud for barn og familier. Vi løfter frem noen eksempler på hvordan vi kan organisere oss på systemnivå for å jobbe på tvers og unngå en skyve-dytte holdning i sammensatte saker.